Nowa Gwiazda

Aplikacja mobilna

Modlitwa

Adoracje

Media

piątek, 03 czerwiec 2016 21:43

TRYPTYK „ŚWIATŁO POJEDNANIA I POKOJU” DLA KIBEHO

„Światło Pojednania i Pokoju” – tak zatytułowany został najnowszy ołtarz adoracji eucharystycznej przeznaczony do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, gdzie utworzone zostanie kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Wykonany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio” ołtarz, podobnie jak wcześniejsze realizacje, charakteryzuje się bogatą symboliką religijną, zaś motywami stanowiącymi wyraźną nić łączącą poszczególne dzieła są Jezus Chrystus, jako Światłość świata oraz postać Jego Matki, Maryi.

Centrum otwartego ołtarza to znajdujący się pod sercem Maryi Jezus Eucharystyczny. W myśl słów św. Jana Pawła II, stanowiących jedną z wielu inspiracji duchowych dla twórców ołtarza, On sam jest Światłem świata, oświecającym każdego człowieka (por. Encyklika Veritatis Splendor, nr. 1), w którego obliczu jaśnieje pełnią swego piękna Światłość Bożego Oblicza (por. Veritatis Splendor, nr. 2). Pragnieniem naszym jako Stowarzyszenia jest, aby adorujący Jezusa Eucharystycznego w Kibeho, czerpali od Niego obficieto światło pojednania i pokoju, by móc zanosić je później do swoich rodzin, miejsc pracy oraz różnych środowisk życia.

Maryja natomiast ukazana jest w oryginalnym ujęciu dobrze znanej w ikonografii postaci Krzewu Gorejącego Mojżesza. To jeden z klasycznych motywów starotestamentalnych (Wj 3,2), który, interpretowany na różne sposoby, odnoszony jest również do postaci Matki Bożej. W obrazie płonącego, lecz nie spalającego się krzewu, Maryja to płonąca ogniem miłości Bożej Matka-Dziewica.
To Ta, która w swoim dziewiczym macierzyństwie wydawszy na świat Syna Bożego – Światłość świata – pielęgnowała Je z troską i towarzyszyła Mu przez całe życie, aż pod Krzyż, by tam stać się Matką wszystkich ludzi, Opiekunką i Pośredniczką pomagającą swym dzieciom w trudach życia. Warto zwrócić również uwagę na piękną, utkaną ze srebrnych kwiatów, szatę Maryi. Jest to artystyczne nawiązanie do obrazu, który Matka Boża przedstawiła widzącym w jednej z wizji. Zobaczyli oni ogród pełen kwiatów, który Maryja nakazała im podlewać, a który rozrastał się w miarę jak powiększały się rzesze osób nawróconych.

Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa z Kibeho są również sceny zaprezentowane na skrzydłach Tryptyku, przedstawiające Tajemnice Różańca do 7 Boleści Maryi. Do odmawiania tej modlitwy wzywała bowiem Maryja w swoich słowach, obiecując, że zaowocuje ona prawdziwym żalem za grzechy.
W górnej części otwartego Tryptyku widoczny jest jeszcze jeden „afrykański motyw” – unoszące się ku niebu niczym linie elektrokardiogramu symbole rwandyjskie – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa, źródła autentycznego pojednania i pokoju.

Po zamknięciu, ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” ukazuje wykonane w formie srebrnych płaskorzeźb postaci Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę, wraz z ich cennymi relikwiami. Świadectwo życia tych świętych przypomniało światu prawdę, że najprostsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję i że jedynie w świetle Jego Miłości Miłosiernej możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.

Jak mówią słowa Księgi Wyjścia: „gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, nie wiedział, że skóra jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem” (Wj 34,29) – niech ci, którzy zanosić będą swoje modlitwy do Jezusa Eucharystycznego, sami stają się dla świata światłością źródłem prawdziwego i trwałego pokoju.

Gwiazdy

Betlejem
Medjugorje
Namyang
Oziornoje
Yamoussoukro
Kibeho

Multimedia

Polecamy

stat4u
Copyright